Mục blog của 97213529 郭益銘

Bởi 97213529 郭益銘 - Thứ Ba, 9 Tháng Mười Hai 2008, 10:22 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

select dog.Provider_no from provider dog
where dog.Provider_no not in(select distinct Provider.Provider_no from(
SELECT Provider.Provider_no,p1.Item_No
FROM Provide p1,Provider
where p1.Provider_no='001' and Provider.Provider_no not in
(SELECT provide.Provider_no FROM Provider INNER JOIN provide ON Provider.Provider_no = provide.Provider_no where p1.Item_no = provide.Item_no)
))
Thẻ từ khoá:
 

  
RSS