Trang blog

Bởi yosu 蘇玉龍 - Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu 2008, 1:12 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

有很多老師教學真的很認真,但是就是不會用電腦,

無法把珍貴的資料留下來,這是其可惜之處.

 

 

 

  
RSS