สัปดาห์ ชื่อ คำอธิบาย
Page 教務系統課程大綱
Page 需遠距上課選修本課程學生名單
[W2] 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม แหล่งข้อมูล Reforming education
แหล่งข้อมูล Finnish lessons
[W3] 7 มีนาคม - 13 มีนาคม แหล่งข้อมูล The New Meaning of Educational Change
[W14] 23 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม แหล่งข้อมูล 泰國教育
แหล่งข้อมูล 愛沙尼亞教育
แหล่งข้อมูล 西班牙教育
URL 泰國教育部
URL IBE Thailand
URL IBE Estonia
URL IBE Spain
URL Eurydice Estonia
URL Eurydice Spain
[W15] 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน แหล่งข้อมูล 愛沙尼亞_許芳瑜
แหล่งข้อมูล 西班牙學制圖-吳庭慧、郭適銓2
แหล่งข้อมูล 西班牙學制