NCNU Moodle 使用問題討論區

線上批改問題

回應: 線上批改問題

Bởi 94102501 喬麗文 -
Số lượng các câu trả lời: 0

簡組長您好:

          我將批改後檔案上傳了。因為我自己看不到更新,所以我請大三同學幫我看。但是他也回覆說並沒有更新。請問是我哪裡沒有處理好嗎?

          謝謝您。

                                                                                  麗文