舊版(1.6 ~ 1.9版)Moodle FAQ

舊版(1.6 ~ 1.9版)Moodle FAQ

Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 43 của 43 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Giảm dần Phúc đáp Các thao tác
Hình của 101212517 黃郁茹
101212517 黃郁茹
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 101322039 張明珠
101322039 張明珠
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của 99213036 林俊賢
99213036 林俊賢
Hình của 99213036 林俊賢
99213036 林俊賢
2
刪除課程
Hình của clwu 吳京玲
clwu 吳京玲
Hình của 96323040 洪筱薇
96323040 洪筱薇
1
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của 98328049 林宥利
98328049 林宥利
1
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
5
Hình của 93322903 王鴻勳
93322903 王鴻勳
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
1
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của 95101505 蘇慧芳
95101505 蘇慧芳
Hình của 95101505 蘇慧芳
95101505 蘇慧芳
0
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của 93213045 王興蕾
93213045 王興蕾
Hình của 93213045 王興蕾
93213045 王興蕾
0
Hình của smhung 洪上茗
smhung 洪上茗
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
2
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
2
Hình của 95109512 賴文玲
95109512 賴文玲
Hình của 95109512 賴文玲
95109512 賴文玲
0
Hình của 95102514 林慧玲
95102514 林慧玲
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 94212505 廖家賢
94212505 廖家賢
Hình của 94212505 廖家賢
94212505 廖家賢
2
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của jshin 張景新
jshin 張景新
3
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
0